ثبت نام هنرآموز

وضعیت تاهل:مجردمتاهل

دین:اسلاممسیحی

تابعیت:ایرانیغیر ایرانی

وضعیت تحصیل:دانشجوفارغ التحصیل

وضعیت اشتغال:شاغلخانه دار