ثبت نام هنرآموز

    وضعیت تاهل:مجردمتاهل

    دین:اسلاممسیحی

    تابعیت:ایرانیغیر ایرانی

    وضعیت تحصیل:دانشجوفارغ التحصیل

    وضعیت اشتغال:شاغلخانه دار